Правото на неотменимо авторско възнаграждение – една от причините филмопроизводството в Италия да не е като в България

Броят на произведените италиански филми постепенно се увеличава през последните 40 години. Прави впечатление, че тази положителна тенденция се засилва след въвеждането на справедливото възнаграждение през 1997 г., със 109% ръст  през последните 21 години, нараствайки от 71 италиански филма, произведени през 1997 г., до общо 149 през 2018 г.

По отношение на продукцията на игрални филми в Европа през 2019 г. Италия се нарежда на 1-во място. Всъщност, оказва се че от първите седем страни в тази класация, пет имат въведена схема за право на възнаграждение (а именно: Италия, Испания, Франция, Холандия и Швейцария).

Получават ли филмовите автори авторски възнаграждения -допитване, проведено от Галъп интернешънъл и ФИЛМАУТОР

Проведохме го сред авторите на филми и сериали, създадени в последните 5 години, за да проверим ефективността на действащите разпоредби на ЗАПСП. Едва 12% от авторите на филми и сериали успяват да договорят последващо възнаграждение за ползването им. 89% от творците, чиито филми са достъпни на различни платформи в Интернет, не получават възнаграждения за тях. Прочетете повече!

Чл.18 от Директива 2019/790 – какви възможности ни дава?

Проф. Ракел Ксалабардер, преподавател по право на интелектуалната собственост в Отворен университет на Каталуния (UOC), в своя доклад „Принципът на подходящо и пропорционално възнаграждение на чл. 18 ДИРЕКТИВА 2019/790 – някои идеи за националното му прилагане“ препоръчва на законотворците в държавите-членки да въведат задължително, неотменимо и непрехвърлимо авторско право на възнаграждение, дължимо от ползвателите и управлявано по колективен път. Дословното преписване на принципа не е достатъчно за постигане на ефективни гаранции за правоносителите да получават дял от прихода от техните творби. „Предоставянето на изключителни права на авторите и изпълнителите, без да им се осигури подходящо и пропорционално възнаграждение, е същото като да не им се предоставят права изобщо“.