КЪМ НАС СЕ ПРИСЪЕДИНИХА 380 ! ПОДКРЕПЕТЕ НИ И ВИЕ!

    Директива 2019/790 дава исторически шанс на националните законодатели да възстановят справедливостта за автори и артисти-изпълнители, като им осигурят право да получават подходящо и пропорционално възнаграждение, когато те отстъпват своите изключителни права за използване на произведенията си (чл.18, ал. 1). Държавите са свободни да изберат механизма, чрез който да приложат това правило, като вземат предвид принципа на свобода на договаряне и справедлив баланс на права и интереси.


    Българският Закон за авторското право и сродните му права и сега предвижда в чл.19, че авторът има право на възнаграждение за всяко използване на неговото произведение. Дали това е достатъчно ефективна гаранция за творците да получават справедлив дял от всеки приход, който техните филми носят за ползвателите им? Не!


    ФИЛМАУТОР предлага в ЗАПСП да се въведе задължително, неотменимо и непрехвърлимо право на възнаграждение за авторите и изпълнителите, което да се управлява от съответните сдружения за колективно управление на права.


    Презентация на проф. Ракел Ксалабардер, преподавател по право на интелектуална собственост в Отворен университет на Kаталуния (UOC), относно правото на възнаграждение и чл.18 от Директива 2019/790 – част от онлайн семинар, организиран на от SAA 02.06.2021 https://www.saa-authors.eu/en/activities/698-expert-seminar-on-the-copyright-directive-article-18#.YSSi4I4zYpu