ЗА ФИЛМАУТОР

ФИЛМАУТОР е сдружение с нестопанска цел, регистрирано от Министерство на културата като единствената в България организация за колективно управление на авторски и продуцентски права в областта на аудиовизията Удостоверение №26-00-055/27.10.2011г.Създадено е през 1993г. като сдружение на автори. По-късно, с изменение на Устава от 2000г., членове на ФИЛМАУТОР вече могат да бъдат и продуцентите на тези произведения.

ЦЕЛИ на организацията
  • да представлява и защитава авторските и сродните права на своите членове пред всички ползватели;
  • да осъществява колективно управление на правата на своите членове чрез договаряне, събиране и разпределение на дължимите им възнаграждения при отстъпване правата за ползване на техните произведения;
  • да представлява своите членове пред всички правораздавателни и административни органи за защита на поверените им за управление права;
  • да организира и осъществява помощ за членовете на организацията и техните семейства
ФИЛМАУТОР сключва договори с отделните ползватели за уреждане на права, а с техните представителни организации води преговори за определяне размерите на авторските възнаграждения и създаване на тарифи, които в последствие подлежат на одобрение от Министъра на културата.
Сдружението взема активно участие в процесите по изработването на законодателните актове в областта и особено при транспониране на  директивите на ЕС в националното законодателство, като целта е да бъдат въведени най-ефективните европейски практики, които гарантират високо ниво на защита за правата на творците.
Екип от юристи осигурява правнa помощ и консултации на членуващите правоносители при сключване на договори за създаване и използване на аудиовизуални произведения и договори за отстъпване на права върху готови такива, както и в случай на спор или други казуси, свързани с упражняване на права.
ФИЛМАУТОР организира дискусии, кръгли маси, обучения и семинари. Периодично провеждаме сред своите членове анкети и проучвания, свързани с важни и актуални въпроси. Когато се налага, инициираме публични кампании и прояви за подкрепа на ключови за творците каузи, напр. „Защото е справедливо“ – кампания в подкрепа на авторското право на възнаграждение за препредаване на филми или „За чиста от пиратство онлайн среда“ – насочена към сваляне на незаконно съдържание от интернет сайтове.
Чрез своята дейност в полза на авторите, ФИЛМАУТОР съдейства за популяризиране сред обществото, и особено сред младите хора, както и пред държавните и правозащитните органи, на ролята и значението на авторското право и на правата върху интелектуална собственост изобщо.
Много ценни са международните контакти и обменът на информация, които осъществяваме със сродни организации в други страни и сключените договори за взаимно представителство с тях -така ФИЛМАУТОР поверява представителството на своите членове в чужбина и поема представителството на съответните чужди автори за България. Членуваме в двете международни организации CISAC (https//www.cisac.org) и SAA (https://www.saa-authors.eu), откъдето черпим знания и експертиза.

ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Авторите създават своите произведения за публиката. Няма творец, който да не е щастлив, щом негово произведение стане обществено достояние. Но авторите имат право на възнаграждение за труда, който полагат. Всъщност авторските възнаграждения са заплатата на автора. Целият процес на разрешаване използването на защитените творби и събирането на дължимото за това използване заплащане е сложен и в него организациите за колективно управление възникват и функционират като посредници.

Многобройност на ползвателите

Съществуват множество начини за използване на едно защитено авторско произведение(чл.18 – ЗАПСП), а във времето на развиващите се информационни технологии и дистанционен достъп тези възможности се разширяват постоянно. За един автор е трудно, даже невъзможно, да проследи различните ползватели, които най-често реализират приходи, експлоатирайки авторската творба – радиостанции, телевизионни организации и кабелни оператори, организатори на концерти, собственици на заведения, Интернет-доставчици, сателитни и VOD платформи и пр. Именно тук се намесват сдруженията за колективно управление на авторски права, които създават мрежа от договори, обхващащи различните ползватели. Чрез тях организацията, от името на своите членове отстъпва на ползвателите правото да използват авторските произведения срещу съответно договорено възнаграждение, което сдружението разпределя между правоимащите творци. В този смисъл организациите за колективно управление на права реализират една контролна функция по отношение на ползвателите като  следят да не се нарушават правата на членуващите творци т.е. да не се използват произведенията им без тяхното съгласие и без да им бъде заплатено съответното възнаграждение.

Многобройност на произведенията 

и на техните правоносители На основание чл.19 от ЗАПСП, всеки автор има право на възнаграждение за всяко използване на негово произведение. То се заплаща от съответния ползвател. Ако вземем за пример една телевизионна организация, тя трябва да е получила съгласие за конкретния вид използване от всички автори на всички произведения, които са включени в програмата й и да е заплатила съответните суми затова. Освен че самите произведения са многобройни, зад една творба обикновено стоят повече от един автор (например: за да използваме един филм е необходимо съгласието на неговия продуцент, режисьор, сценарист, оператор, композитор, актьори и т.н.). Трудно е обаче за работещите в една телевизия да знаят кои са правоимащите автори на всички произведения, да влязат във връзка с тях и да договорят използването. Още по-комплицирано е, когато  някой от авторите вече не е между живите, защото съгласно чл.27 от ЗАПСП авторското право се закриля и 70г. след като авторът почине. След смъртта му правото преминава върху наследниците на твореца, които най-често са повече от един. Ето защо, от гледна точка на ползвателя се оказва много по-лесно да има срещу себе си един субект, който да е упълномощен да представлява множеството автори, с които да преговаря. Организациите за колективно управление създават бази данни за авторите и за техните произведенията и договаряйки колективно от името на своите членове, те улесняват работата на съответните ползватели, като им предоставят възможност да осъществяват бизнеса си легално, в съответствие с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права, сключвайки само един договор и плащайки на едно място.
Да обобщим: организациите за колективно управление на права възникват и функционират в полза както на членуващите в тях автори, така и на ползвателите на произведенията от техния репертоар, като съдействат за преодоляването на разстоянието помежду им и правят възможна  връзката между тях. Тези сружения работят като посредници между двете страни, за да защитават интересите на своите членове, като същевременно дават възможност за легален бизнес на ползвателите. Не е маловажно, че ползването на услугите на такива организации спестява време и средства и на двете страни и е по-ефективно и целесъобразно от индивидуалното договаряне.

Организациите за колективно управление на права стимулират творческите процеси като осигурявайки заплащането на автора, те съдействат за развитие и реализация на неговия творчески потенциал, което пък допринася за засилване ролята на културните и творчески индустрии за обществото като цяло и в икономиката на страната.