Чл.18 от Директива 2019/790 – какви възможности ни дава?

Проф. Ракел Ксалабардер, преподавател по право на интелектуалната собственост в Отворен университет на Каталуния (UOC), в своя доклад „Принципът на подходящо и пропорционално възнаграждение на чл. 18 ДИРЕКТИВА 2019/790 – някои идеи за националното му прилагане“ препоръчва на законотворците в държавите-членки да въведат задължително, неотменимо и непрехвърлимо авторско право на възнаграждение, дължимо от ползвателите и управлявано по колективен път. Дословното преписване на принципа не е достатъчно за постигане на ефективни гаранции за правоносителите да получават дял от прихода от техните творби. „Предоставянето на изключителни права на авторите и изпълнителите, без да им се осигури подходящо и пропорционално възнаграждение, е същото като да не им се предоставят права изобщо“.